faxbud

Nowoczesna architektura powinna byæ wyrazem
d±¿enia do jej nieograniczonego kszta³tu.
Realizowanie trudnych za³o¿eñ
poprzez precyzjê i do¶wiadczenie
pozwoli Pañstwu osi±gn±æ zamierzony cel.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

FAXBUD SP. Z O.O.

ul.Promenada 1/3
00-778 Warszawa
tel. (022) 851 68 65
fax.(022) 851 68 66
faxbud@faxbud.pl

Alucobond, Keraion, Keratwin
2175722972
ametabolic